پارکینگ مکانیزه شعاعی

در این نوع پارکینگها اسانسوری مرکزی در وسط اتومبیلها را به طبقات برده و کف این اسانسور که دواراست جهت اتومبیل را با محل پارک تنظیم میکند و سپس با حرکت افقی انرا به محل پارک هدایت میکند.در پیرامون این اسانسورها حدود ۷ عدد اتومبیل قرارمیگیرد و قطری حدود ۱۵ متر را اشغال میکند

شاید بتوان گفت در صورت عدم وجود محدودیت فضا این نوع پارکینگ بهترین نوع پارکینگ مکانیزه میباشد.

مزایای پارکینگ شعاعی :

  • ظرفیت نسبتا بالا
  • سرعت بالا نسبت به ظرفیت
  • داشتن یک ورودی

معایب:

  • محدودیت در سطح